Informacje o projekcie

Drukuj
Kategoria: Informacje o projekcie
Opublikowano
Super User Odsłony: 3250

Cel projektu

Celem projektu jest aktywizacja zawodowa 130 (78 kobiet i 52 mężczyzn)  osób w wieku 18 -29 lat, biernych zawodowo, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. młodzież NEET), zamieszkujących na terenie woj. łódzkiego, w okresie 01.2016-12.2017.

Kto może wziąć udział w projekcie?

W projekcie mogą wziąć udział osoby, które spełniają łącznie następujące kryteria:

-są bierne zawodowo (tzn.nie pracują i nie są bezrobotne)

-nie kształcą się (tj. nie uczestniczą w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym)

-nie szkolą się (tj. nie uczestniczą w pozaszkolnych zajęciach mających na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych, potrzebnych do wykonywania pracy; i nie brały udziału w tego typu formach aktywizacji, finansowanych ze środków publicznych, w okresie ostatnich 4 tygodni).

-są mieszkańcami woj. łódzkiego w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego,

-są osobami w wieku 18-29 lat.

Jakie formy wsparcia zostały przewidziane w projekcie?

* Budowa Indywidualnych Planów Działania z doradcą zawodowym (3h/osobę),

 Indywidualne poradnictwo psychologiczne i/lub zawodowe (w zależności od potrzeb),

* Szkolenia, kursy i egzaminy zawodowe dostosowane do predyspozycji uczestników i zapotrzebowania rynku pracy dla min. 80 osób (ze środków projektu pokrywamy koszty szkolenia/kursu/egzaminu, przejazdów, opieki nad dziećmi/osobami zależnymi, oraz stypendium szkoleniowe),

* Płatne staże od 3 do 6 m-cy dla min. 80 osób (ze środków projektu gwarantujemy stypendium stażowe w wysokości 1500 zł netto/m-c, zwrot kosztów przejazdu, opieki nad dziećmi/osobami zależnymi, badań lekarskich, szkoleń BHP, ubezpieczenie NNW),

* Pośrednictwo pracy – pomoc w znalezieniu zatrudnienia przy współpracy z Łódzką Specjalną Strefą Ekonomiczną S.A.

Planowane efekty

1.      Liczba osób biernych zawodowo nieuczestniczących w kształceniu lub szkoleniu, które otrzymały ofertę pracy, kształcenia ustawicznego, przygotowania zawodowego lub stażu po opuszczeniu programu – 125 osób (K-75, M-50)

2.      Liczba osób biernych zawodowo nieuczestniczących w kształceniu lub szkoleniu, uczestniczących w kształceniu/ szkoleniu lub uzyskujących kwalifikacje lub pracujących (łącznie z pracującymi na własny rachunek) po opuszczeniu programu – 102 osoby (K-61, M–41)

3.      Liczba osób biernych zawodowo nieuczestniczących w kształceniu lub szkoleniu, które ukończyły interwencję wspieraną w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych – 125 osób (K–75, M-50)

4.      Wskaźnik efektywności zatrudnieniowej dla uczestników nie kwalifikujących się do grupy osób o niskich kwalifikacjach (posiadających wykształcenie powyżej poziomu ISCED 3) – 43%

5.      Wskaźnik efektywności zatrudnieniowej dla osób o niskich kwalifikacjach (tj. posiadających wykształcenie na poziomie do ISCED 3 włącznie) – 36%

6.      Liczba osób, która uzyskała lub uzupełniła wiedzę, umiejętności, kompetencje, kwalifikacje poprzez ukończenie szkoleń/kursów – min.77 osób (K-46, M-31)

7.      Liczba osób, które nabyły doświadczenie zawodowe poprzez ukończenie stażu zawodowego – min.78 osób (K-46, M- 32)

 

Wartość projektu:1.836.160,08 PLN

Dofinansowanie projektu z UE:  1.744.352,08 PLN

Realizator projektu


Fundacja Inkubator

Partner projektu